Không cấp GCNQSĐ ở huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai): Chính quyền đã thiếu trách nhiệm đối với công dân

Sau khi nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu nhận được, đại diện Công ty Luật TNHH TGS – Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Trưởng Phòng Tranh Tụng, Công Ty Luật TNHH TGS (Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội) có nhận định như sau:

Với các hồ sơ đã cung cấp, gia đình bà Hồ Thị Gái và ông Nguyễn Văn Dóc có đủ điều kiện để được cấp GCNQSDĐ hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai năm 2013: “2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Theo đó, hộ gia đình bà Hồ Thị Gái và ông Nguyễn Văn Dóc đủ điều kiện để có thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

– Gia đình bà Hồ Thị Gái đã sinh sống, quản lý và sử dụng ổn định trên thửa đất số 90, 91, 92, 93 tờ BĐĐC số 19 tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai từ những năm 1998 đến nay;

– Theo Báo cáo kết quả xác minh đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Dốc và bà Hồ Thị Gái số 432/BC-TNMT ngày 11/12/2018 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu có nội dung: “Các thửa đất số 90, 91, 92, 93 tờ BĐĐC số 19 xã Bình Hòa có nguổn gốc do Xí nghiệp đá sử dụng. Năm 1993, Xí nghiệp đá hoạt động không hiệu quả nên dời đi nơi khác, ông Nguyễn Văn Dóc và bà Hồ Thị Gái là công nhân của Xí nghiệp đá ở lại và sử dụng các thửa đất trên cho đến nay. Việc UBND xã Bình Hòa cho rằng các thửa đất trên là do UBND xã quản lý nhưng chỉ thể hiện trên Sổ mục kê, đất vẫn do ông Dóc và bà Gái sử dụng và trong quá trình sử dụng đất của ông Dóc và bà Gái UBND xã Bình Hòa không có văn bản hoặc Quyết định nào điều chỉnh liên quan đến việc sử dụng đất của ông Dóc và bà Gái đối với các thửa đất nêu trên…”

– Cũng theo Kết luận thanh tra số 2039/KL-UBND ngày 06/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu về việc quản lý, sử dụng đất công và việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với UBND xã Bình Hòa: “Hướng dẫn ông Nguyễn Văn Dóc và bà Hồ Thị Gái thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các thửa đất số 90,91,92,93 tờ BĐĐC số 19, xã Bình Hòa. Diện tích còn lại lập thủ tục thu hồi đất đưa vào đăng ký quản lý đất công ích theo quy định pháp luật”

Trách nhiệm của UBND xã Bình Hòa đối với việc cấp GCNQSDĐ cho gia đình bà Hồ Thị Gái và ông Nguyễn Văn Dóc như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 Luật đất đai năm 2013 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: “2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”

Theo đó, việc xem xét và giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình bà Hồ Thị Gái và ông Nguyễn Văn Dóc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu.

Do vậy, Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa có trách nhiệm rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng của các thửa đất nêu trên của gia đình bà Hồ Thị Gái và ông Nguyễn Văn Dóc; đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu để thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Hồ Thị Gái và ông Nguyễn Văn Dóc.

UBND xã Bình Hòa cố tình gây khó khăn cho người dân và “phớt lờ” các chỉ đạo của tỉnh và huyện trong việc hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục đăng ký, cấp GCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất đối Kết luận Thanh tra của huyện Vĩnh Cửu và Sở TNMT tỉnh Đồng Nai… thì UBND xã Bình Hòa có vi phạm các quy định pháp luật hay không?

Theo Kết luận Thanh tra số 2039/KL-UBND ngày 06/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu có nội dung kết luận giao trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Bình Hòa: “Hướng dẫn ông Nguyễn Văn Dóc và bà Hồ Thị Gái thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các thửa đất số 90, 91, 92, 93, tờ BĐĐC số 19, xã Bình Hòa…”

Tuy nhiên, đến ngày 11/03/2022, UBND xã Bình Hòa có Văn bản số 27/UBND hướng dẫn gia đình bà Gái thực hiện đăng ký cấp GCNQSDĐ như sau: “Đề nghị ông Nguyễn Văn Dóc và bà Hồ Thị Gái liên hệ phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Vĩnh Cửu thực hiện thủ tục đo đạc, xác định diện tích cụ thể hiện đang xây dựng nhà ở tại một phần thửa đất số 90 tờ bản đồ 19. Sau đó có bản vẽ, số thửa và diện tích chính thức, UBND xã sẽ hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ của ông Dóc và bà Gái theo quy định”.

Như vậy, việc UBND xã Bình Hòa không thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Cửu là chưa làm tròn trách nhiệm đối với công dân, đi ngược lại với mục tiêu và nhiệm vụ phát triển của địa phương…

Trách nhiệm của UBND tỉnh Đồng Nai và UBND huyện Vĩnh Cửu trong vụ việc này như thế nào?

Sau khi nhận được đơn thư phản ánh từ phía gia đình bà Hồ Thị Gái và ông Nguyễn Văn Dóc, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản sô 7127/UBND-TCD ngày 13/07/2022 gửi Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu về việc nhắc, đôn đốc xử lý đơn của bà Hồ Thị Gái với nội dung: “ Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu khẩn trương kiểm tra, rà soát việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên, xem xét xử lý dứt điểm vụ việc theo thẩm quyển, đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng kéo dài gây bức xúc cho người dân”

Hơn nữa, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình tại địa phương thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, ở đây là UBND huyện Vĩnh Cửu. Chính vì vậy, việc lẩn tránh, đùn đẩy kéo dài việc thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Hồ Thị Gái và ông Nguyễn Văn Dóc là chưa hoàn thành trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà.

»BÁO CHÍ ĐƯA TIN:

Báo xây dựng đăng tải ý kiến của Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Công ty Luật TNHH TGS: https://baoxaydung.com.vn/khong-cap-gcnqsd-o-huyen-vinh-cuu-dong-nai-chinh-quyen-da-thieu-trach-nhiem-doi-voi-cong-dan-338609.html

call-to-like

Đội ngũ luật sư bào chữa – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Ông là một luật sư giỏi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai. Luật sư đã tham gia tranh tụng nhiều vụ án tranh chấp đất đai, vụ án hình sự, kinh tế, thương mại,.. trên toàn quốc.

lshunga

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Giám Đốc Công ty Luật TGS

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng là một luật sư giỏi, đã từng công tác tại Công ty Luật TNHH NHB và nhiều công ty luật có thương hiệu khác, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đất đai, hình sự, dân sự.

lshungb

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Luật sư Công ty Luật TGS

Luật sư Đức Hùng từng công tác tại nhiều tổ chức hành nghề luật sư uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng hình sự, đất đai, tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình.

lsson

 

Luật sư Hà Huy Sơn – Luật sư Công ty Luật TGS

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực hình sự. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hình Sự, luật sư Hà Huy Sơn đã gây dựng được cho mình thương hiệu riêng và sự uy tín vững chắc đối với khách hàng.

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!