thay đổi mục tiêu dự án

Tư vấn thay đổi mục tiêu dự án đầu tư của doanh nghiệp FDI.

Mỗi doanh nghiệp FDI khi mới đầu tư thành lập đều phải xây dựng một mục tiêu dự án đầu tư. Mục tiêu dự án đầu tư là thành phần mang tính quyết định cho toàn bộ dự án, phải xuất phát từ nhu cầu của thị trường, từ khả năng chủ quan chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, từ đường lối phát triển chung của đất nước và các cơ sở pháp luật. Do nhiều nguyên nhân chủ quan hay khách quan mà các doanh nghiệp muốn thay đổi mục tiêu dự án đầu tư. Là một thủ tục cần thiết trong quy trình thành lập doanh nghiệp vì vậy việc điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment) là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng chủ yếu các nguồn vốn này trong các hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên theo Luật Đầu tư 2014 không đề cập trực tiếp đến loại hình doanh nghiệp này mà chỉ đề cập đến khái niệm tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mang nội hàm rộng hơn. Theo đó, khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 định nghĩa như sau: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. Do đó trong phạm vi này ta có thể hiểu doanh nghiệp FDI là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ vốn góp.

Doanh nghiệp FDI bao gồm:

– Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;

– Doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước.

Trong điều kiện của nền kinh tế Việt Nam, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài góp phần không nhỏ thay đổi cơ chế kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn. Trong sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia và khu vực thì doanh nghiệp FDI đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và vận dụng những mô hình, đường lối kinh tế mới. Với mô hình hoạt động của FDI, họ có thể khai thác được nguồn tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân công dồi dào, cùng với thị trường tiêu thụ rộng lớn, phát huy được tiềm năng của doanh nghiệp. Từ đó tạo nhiều cơ hội việc làm, tăng tốc độ tăng trưởng của đối tượng bỏ vốn cũng như tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế, qua đó nâng cao đời sống nhân dân.

thay đổi mục tiêu dự án đầu tư

1. Trường hợp thay đổi mục tiêu dự án đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Căn cứ Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Nhà đầu tư nộp 1 bộ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Trường hợp thay đổi mục tiêu dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

* Thủ tục thay đổi mục tiêu dự án:

– Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ (như mục 1) cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan quy định tại Điểm c Khoản này, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình UBND tỉnh;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

– Căn cứ văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

3. Trường hợp thay đổi mục tiêu dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Thủ tục thay đổi mục tiêu dự án:

– Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ ( cho mục 1) cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến về các nội dung liên quan đến nội dung điều chỉnh;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình;

– Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội liên quan đến nội dung điều chỉnh;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Hãng Luật TGS LAWFIRM

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

nhungdown

 

Luật sư – Phạm Nhung

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Nhung là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

 

Nguyễn Hồng Dinh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Dinh là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng,Hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

nhungdown

 

Hồ Phương Thanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.6682.8986
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!