Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Căn cứ hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội ban hành bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017.

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

Những nội quy chung của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

Điều 1: Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đánh tranh chống tội phạm.

Điều 2: Cơ sở của trách nhiệm hình sự

– Chỉ người nào phạm tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

– Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm tội đã được quy định điều 76 của bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 3: Nguyên tắc xử lý

1. Đối với người phạm tội:

a, Mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp.

b, Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.

c, Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội.

d, Nghiêm trị người phạm tội dùng các thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lấy công chuộc tội, hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm. Biết ăn năn hối cải, biết sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra.

đ, Đối với người lần đầu phạm tội không quá nghiêm trọng, thì có thể áp dụng hình phạt xử nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục.

e, Đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt tại các cơ quan giam giữ, phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Nếu họ có đủ điều kiện do bộ luật hình sự quy định thì có thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

g, Người chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống, hòa nhập với mọi người trong xã hội. Khi có đủ điều kiện cải tạo tốt luật pháp sẽ được xóa án tích.

sửa đổi bộ luật hình sự

2. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội

a, Mọi hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.

b, Mọi pháp nhân thương mại phạm tội đều bình đẳng pháp luật, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế.

c, Nghiêm trị pháp nhân thương mại phạm tội dùng thủ đoạn tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp. cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

d, Khoan hồng đối với người tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại gây ra.

Điều 4. Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm

1. Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan thẩm quyền khác có trách nhiệm thực hiện đầy đủ về chức năng như: Nhiệm vụ, quyền hạn và hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức, cá nhân phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Giám sát và giáo dục người phạm tội tại cộng đồng.

2. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giáo dục những người thuộc quyền quản lý của mình biết nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ và tuân theo pháp luật. Tôn trọng các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa và phải kịp thời đưa ra biện pháp loại trừ nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm trong cơ quan, tổ chức của mình.

3. Mọi công dân nên tự giác biết nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Hiệu lực chung của bộ luật sửa đổi

Điều 1. Hiệu lực của sửa đổi Bộ luật hình sự với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Việt Nam như sau:

1. Bộ luật Hình sửa đổi 2017, sự áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quy định này cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc gây ra hậu quả phạm tội trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam. Theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế. Thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó. Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

sửa đổi bộ luật hình sự

Điều 2. Hiệu lực của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2015 đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật này.

Quy định này cũng được áp dụng đối với những người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.

2. Người nước ngoài, phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự trong trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam hoặc xâm hại lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch Việt Nam đang ở tại biển cả hoặc tại giới hạn vùng trời nằm ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định.

Điều 3. Hiệu lực của bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 về thời gian như sau:

1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện.

2. Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và quy định khác không có lợi cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

Trên đây là quan điểm của Luật sư TGS. Nếu còn có vấn đề chưa rõ Hãy gọi ngay: 1900.8698 để được Luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài tư vấn miễn phí Hoặc truy cập Website: https://tgslaw.vn/cong-ty-luat-su-chuyen-ve-hinh-su.html

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900.8698
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 0906.292.569. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

tu van
  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Google+
  • Bình luận Web