tờ khai đăng ký quyền tác giả
Download và xem cách làm tờ khai đăng ký quyền tác giả

Download và xem cách làm tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai đăng ký quyền tác giả là một trong những tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ để bảo hộ bản quyền cho bất kì tác phẩm nào. Luật TGS sẽ cung cấp mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả mới nhất năm 2022 và hướng dẫn làm tờ chi tiết, chính xác nhất.

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả năm 2022 sử dụng mẫu số 01 – Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL, quý khách tham khảo và tải về theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ
Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Người nộp tờ khai:
Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………
Là (tác giả/tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả/người được ủy quyền):……………………………………………………………………………
Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): …………………………………
Ngày cấp: ……………………………tại: ………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………………Email…..………………………………..
Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả): ………………………………………………………………
2. Tác phẩm đăng ký:
Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………
Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): …………………………………………
Ngày hoàn thành tác phẩm: ………………………………………………………
Công bố/chưa công bố: ……………………………………………………………
Ngày công bố: ……………………………………………………………………
Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghi hình): ………………………………………………………………………………………………

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố………………………Nước………………………
Nội dung chính của tác phẩm (nêu tóm tắt nội dung tác phẩm – nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
3. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:
Tên tác phẩm gốc:…………………………………………………………………
Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):………………………………………………
Tác giả của tác phẩm gốc:………………………………Quốc tịch:……………..
Chủ sở hữu tác phẩm gốc:…………………………………………………………
(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và nguồn thông tin:……………………………………………………………………………………..)
4. Tác giả (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):
Họ và tên:…………………………Quốc tịch……………………………………
Bút danh:…………………………………………………………………………

Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu: ………
Ngày cấp: ………………………….tại: ………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Số điện thoại………………………Email………………………………………
5. Chủ sở hữu quyền tác giả (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):
Họ và tên/Tên tổ chức:…………………Quốc tịch………………………………
Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ……………………………………
Ngày cấp: ……………………………tại: ………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………Email………………………………………
Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc,

thừa kế…):……………………………………………………………………………………….

6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:
Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:………………………………
Cấp ngày………tháng..……năm………………………………………………….
Tên tác phẩm:……………………………………………………………………
Loại hình:…………………………………………………………………………
Tác giả:………………………………Quốc tịch…………………………………
Chủ sở hữu:………………………….Quốc tịch………………………………….
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ……………………………………
Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:……………………………………………
Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………………, ngày…….tháng……..năm……..
Người nộp đơn
(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

download

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Bằng kinh nghiệm thực tế đã bảo hộ thành công cho hàng ngàn tác phẩm, Luật sư Công ty Luật TGS sẽ hướng dẫn điền thông tin tờ khai đăng ký quyền tác giả đơn giản, dễ hiểu và chi tiết như sau:

1. Người nộp tờ khai:

– Ghi đầy đủ thông tin cá nhân hoặc tổ chức là tác giả hoặc chủ sở hữu hoặc quyền thừa kế, hoặc người được ủy quyền.

– Nếu là cá nhân, điền ngày tháng năm sinh, số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, số điện thoại, email.

– Nếu là tổ chức điền số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, số điện thoại, email.

– Phần “Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho”: điền là tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả tùy theo mục đích.

2. Tác phẩm đăng ký:

– Điền đầy đủ thông được nêu trong phần này của tờ khai đăng ký bản quyền tác giả gồm: tên tác phẩm, loại hình (thuộc các loại hình quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ), ngày hoàn thành tác phẩm, nêu tóm tắt nội dung tác phẩm.

– Nếu tác phẩm chưa được công bố thì bỏ trống mục công bố/chưa công bố, hình thức công bố và nơi công bố.

– Nếu đã được công bố thì điền là công bố và ghi đầy đủ thông tin về ngày công bố, hình thức công bố, nơi công bố.

3. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

Bỏ trống phần này nếu tác phẩm không là tác phẩm phái sinh từ tác phẩm có sẵn.

4. Tác giả

– Ghi đầy đủ thông tin của tác giả như: họ và tên, quốc tịch, bút danh (nếu có), ngày tháng năm sinh, số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ của tác giả, số điện thoại, email.

– Nếu có các đồng tác giả thì khai đầy đủ.

5. Chủ sở hữu quyền tác giả

– Nếu tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả thì phần này bỏ trống không điền.

– Nếu tác giả không đồng thời là chủ sở hữu thì điền đầy đủ các thông tin:

+ Nếu là cá nhân cần điền: họ tên, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, số điện thoại, email.

+ Nếu là tổ chức cần điền: tên tổ chức, số đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, ssố điện thoại, email.

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: tác giả tự sáng tạo/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc, thừa kế.

– Nếu có đồng sở hữu thì khai đầy đủ thông tin.

Quy định chung khi làm tờ khai đăng ký quyền tác giả

– Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả/quyền liên quan;

– Tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc buổi diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh;

– Ghi rõ chủ sở hữu tác phẩm do mình sáng tạo hoặc cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo và tác giả; hoặc hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc thừa kế.

– Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.

Trên đây là mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất năm 2022 cũng như cách điền tờ khai mà Luật sư hướng dẫn chi tiết. Để được hỗ trợ dịch vụ hoặc những vấn đề pháp lý khác, hãy liên hệ ngay tới hotline 024.6682.8986.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 10, ngõ 76 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: info.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

/* vchat */