các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay theo Luật Doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay theo Luật Doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay khá đa dạng, muốn chọn được loại hình công ty phù hợp để thành lập thì trước hết cần hiểu các đặc điểm của các hình thức công ty này.

Bài viết này, Luật TGS sẽ nêu cụ thể các ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp và chức năng chủ yếu của các loại doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Loại hình doanh nghiệp là gì ?

Loại hình công ty là các hình thức kinh doanh mà cá nhân, tổ chức lựa chọn, biểu hiện cho mục tiêu doanh nghiệp phát triển và hướng tới, cũng như quy mô của doanh nghiệp.

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có các đặc điểm, chức năng, quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Hiện nay theo quy định Luật Doanh nghiệp sẽ có mấy loại hình công ty sau đây:

– Công ty cổ phần;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;

– Công ty hợp danh;

– Doanh nghiệp tư nhân.

Đặc điểm của các loại hình công ty

Các đặc điểm của hình thức Công ty cổ phần:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

– Cơ cấu tổ chức: Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc); đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát.

Các đặc điểm của loại hình Công ty TNHH 1 thành viên:

– Là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty;

– Có tư cách pháp nhân và không được quyền phát hành cổ phiếu;

– Chủ sở hữu loại hình Công ty TNHH 1 thành viên có quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác;

– Tùy thuộc quy mô và ngành, nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ của công ty bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc.

Các đặc điểm của loại Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

– Là doanh nghiệp có thể do tổ chức hoặc cá nhân thành lập, với số lượng thành viên tối thiểu là 2 và tối đa không vượt quá 50 người.

– Là loại hình doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

– Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

– Phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

Các đặc điểm của hình thức Công ty hợp danh:

– Là loại hình công ty trong đó ít nhất phải có 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, được gọi là thành viên hợp danh. Ngoài ra, còn có thành viên góp vốn.

– Có tư cách pháp nhân và trách nhiệm tài sản của các thành viên cũng có điểm khác biệt:

+ Thành viên hợp danh: chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động cũng như nghĩa vụ tài chính của công ty;

+ Thành viên góp vốn: chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn cam kết góp.

Đặc điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân:

– Là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp;

– Không có tư cách pháp nhân và không được quyền phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Đồng thời, mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

– Chủ doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp, có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh cũng như lợi nhuận, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Chủ của các công ty có hình thức doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người quản lý doanh nghiệp, tuy nhiên trong mọi trường hợp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

Ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

♦ Ưu nhược điểm của các loại hình công ty cổ phần

Ưu điểm:

– Chế độ trách nhiệm là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;

– Khả năng hoạt động rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề;

– Cơ cấu vốn hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

– Khả năng huy động vốn rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng của các hình thức công ty cổ phần;

– Việc chuyển nhượng vốn là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

Nhược điểm:

– Việc quản lý và điều hành phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;

– Việc quản lý và thành lập công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình doanh nghiệp khác hiên nay ở Việt Nam do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

♦ Ưu nhược điểm loại hình Công ty TNHH một thành viên

Ưu điểm:

– Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty và chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

– Mô hình, cơ cấu tổ chức cũng như hồ sơ, thủ tục thành lập công ty tnhh đơn giản.

Nhược điểm của các loại hình Công ty TNHH 1 thành viên:

– Do chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn nên không tạo nên sự tin tưởng của khách hàng, đối tác;

– Cơ chế chuyển nhượng vốn chưa chặt chẽ.

♦ Ưu nhược điểm các loại Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ưu điểm loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

– Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

– Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;

– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm:

– Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng;

– Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;

– Việc huy động vốn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

♦ Ưu nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân

Ưu điểm:

– Hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính của mình. Thậm chí, trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

– Ít chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật;

– Chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của mình nên đã tạo nên sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng;

– Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản nhất trong các loại hình thức doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam.

Nhược điểm:

– Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ công ty tư nhân cao.

– Trách nhiệm vô hạn: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ không những bằng tài sản công ty mà lẫn cả tài sản của chủ doanh nghiệp.

♦ Ưu nhược điểm các loại công ty hợp danh

Ưu điểm:

– Chế độ trách nhiệm hữu hạn: Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ nằm trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

– Chế độ trách nhiệm vô hạn: các thành viên hợp danh liên đới chịu trách nhiệm nên dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh;

– Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

Nhược điểm loại hình công ty hợp danh:

– Hạn chế của công ty hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao;

– Loại hình doanh nghiệp này vẫn chưa phổ biến trên thực tế.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Khúc Thị Thu – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Trần Mai Hương – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.6682.8986
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!