Điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đầu tư, nhất là những tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nói một cách khác, Giấy chứng nhận đầu tư là điều kiện cần thiết để được cấp phép thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập theo quy định của Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, có bất kì phát sinh thay đổi nào về hình thức, địa điểm đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu tư…trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên thủ tục thay đổi có thể gặp một số khó khăn nhất định cho các nhà đầu tư, TGSLAW chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết trong việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

I. Điều kiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần thỏa mãn những điều kiện:

 Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện với số vốn thấp hơn 300 tỷ VNĐ;

 Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;

 Các dự án đầu tư trong nước không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trừ một số trường hợp phải thẩm tra lại dự án đầu tư);

 Các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng không điều chỉnh mục tiêu mà vẫn đáp ứng các điều kiện ban đầu theo quy định của nhà nước.

II. Nội dung thay đổi

Nhà đầu tư có thể điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các trường hợp sau:

 Thay đổi tên dự án đầu tư

 Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

 Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư

 Thay đổi vốn đầu tư

 Thay đổi ngành nghề kinh doanh: rút ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh

 Thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư dự án

III. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

* Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

– Thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thay đổi lên Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm:

 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

 Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên dự án đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị,Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động mọi nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ gửi cơ quan đăng ký đầu tư về việc điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bộ hồ sơ gồm:

 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

 Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư

 Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung trên Giấy đăng ký.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,

Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

* Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thanh, kiểm tra giám sát và quyết định chủ trương đầu tư những dự án sử dụng công nghệ cao, cùng những dự án sử dụng đất cho thuê của nhà nước không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng. Do đó trong trường hợp nhà đầu tư điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tặng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng số vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô, công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy trình sau:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 4 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm:

 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

 Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư

 Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung trên Giấy đăng ký.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan chuyên môn được gửi thông báo có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình.

Bước 4: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến về nội dung điều chỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình UBND tỉnh.

Bước 5: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đươc báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 6: Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

* Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ (như trường hợp dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh) cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 2 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi bộ hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến liên quan đến nội dung điều chỉnh

Bước 3: Cơ quan nhà nước có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bô Kế hoạch và Đầu tư

Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Bước 6: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bước 7: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Trên đây là những thông tin hồ sơ, thủ tục TGSLAW chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư về việc thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư.

Đội ngũ luật sư – Hãng Luật TGS LAWFIRM

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

0918.368.772

nhungdown

 

Luật sư – Phạm Nhung

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Nhung là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

0906.292.569

 

Nguyễn Hồng Dinh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Dinh là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng,Hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

0906.292.569

nhungdown

 

Hồ Phương Thanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế

0913.610.819

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900.8698
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!